Eamon Ore-Giron, ‘Infinite Regress VIV’, 2016, Fleisher/Ollman