Eamon Ore-Giron, ‘Roman Blues I’, 2015, Fleisher/Ollman