Eamon Ore-Giron, ‘Stepping Razor’, 2015, Fleisher/Ollman