Ebrahim Noroozi, ‘Hydro Theraphy’, 2014, Nikola Rukaj Gallery