Edono Koichisai, ‘Hanabako handbag’, Showa era (1926, 89), dated 1942, Erik Thomsen
Edono Koichisai, ‘Hanabako handbag’, Showa era (1926, 89), dated 1942, Erik Thomsen
Edono Koichisai, ‘Hanabako handbag’, Showa era (1926, 89), dated 1942, Erik Thomsen
Edono Koichisai, ‘Hanabako handbag’, Showa era (1926, 89), dated 1942, Erik Thomsen
Edono Koichisai, ‘Hanabako handbag’, Showa era (1926, 89), dated 1942, Erik Thomsen