Eduardo Oropeza, ‘Horse and Rider’, 1999, Glenn Green Galleries