Edward Ranney, ‘Nazca Valley, Peru’, 2009, photo-eye Gallery