Edward Weston, ‘Armco Steel, Middleton, Ohio’, 1922, Weston Gallery