‘Portrait of Pharaoh Tutankhamun (1346-1337 B.C.)’, 1342 B.C., Art History 101