Eliot Fette Noyes, ‘IBM Selectric Typewriter’, 1961, New York Historical Society