Elisa Lendvay, ‘Stages (cork gray)’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Stages (cork gray)’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Stages (cork gray)’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Stages (cork gray)’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery