Elisa Lendvay, ‘Two Blue’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Two Blue’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Two Blue’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Two Blue’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Two Blue’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Two Blue’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery