Em Kettner, ‘Ruddy Bud’, 2018, HARPY
Em Kettner, ‘Ruddy Bud’, 2018, HARPY