Emilio Perez, ‘Meet Me At the Mountain’, 2012, Pace Prints