Emma Bennett, ‘Something Stirs’, 2017, Charlie Smith London