Erik Saxon, ‘White   Square 3’, 1984-1985, Minus Space