Save
Save
share
Share
Save
Save
share
Share

Ernesto Neto

Untitled, 2012

Polyprobylene and polyester cochet, plastic balls, vinyl balls, plexiglas tube, nylon knobs
114 1/8 × 43 1/4 × 21 5/8 in
289.9 × 109.9 × 54.9 cm
Save
Save
share
Share
Save
Save
share
Share

Ernesto Neto

Untitled, 2012

Polyprobylene and polyester cochet, plastic balls, vinyl balls, plexiglas tube, nylon knobs
114 1/8 × 43 1/4 × 21 5/8 in
289.9 × 109.9 × 54.9 cm