Eugenia Nozhkina, ‘Tapestry "Ellipse"’, 25KADR GALLERY