Eva Humphrey-Lahti, ‘Everyday Gold 4’, 2015, Bils & Rye

Signature: Signed and dated

About Eva Humphrey-Lahti

Finnish, based in Hertfordshire, United Kingdom