Eva Rothschild, ‘Eyes of the World’, 2017, 303 Gallery