Evelyne Brader-Frank, ‘Ashera’, 2009, Newzones
Evelyne Brader-Frank, ‘Ashera’, 2009, Newzones
Evelyne Brader-Frank, ‘Ashera’, 2009, Newzones