Evelyne Brader-Frank, ‘Jovita #1374’, 2016, Newzones