Evelyne Brader-Frank, ‘Myrina #1148’, 2004, Newzones