Evelyne Brader-Frank, ‘Nerva #1385’, 2016, Newzones