Evelyne Brader-Frank, ‘Paula #1383’, 2016, Newzones