Evelyne Brader-Frank, ‘Pomona #1318’, 2012, Newzones