EVGENY MEDVEDEV-MA, ‘NATASHA’, 2007, 25KADR GALLERY