Ezra Johnson, ‘Kiosk in Malmo’, 2013, Freight + Volume