Federico Bianchi, ‘ Body Mandala #BA12 ’, 2015, SmithDavidson Gallery