Federico Bianchi, ‘ Body Mandala #BT8M ’, 2015, SmithDavidson Gallery