Federico Bianchi, ‘ Body Mandala #DLA16 ’, 2016, SmithDavidson Gallery