Federico Bianchi, ‘ Body Mandala #DLA30M ’, 2016, SmithDavidson Gallery