Federico Bianchi, ‘ Body Mandala #DLC8x2 ’, 2016, SmithDavidson Gallery