Federico Bianchi, ‘ Body Mandala #KH16x2 ’, 2014, SmithDavidson Gallery