Fidel Chapo, ‘Bench’, Around 1990, PIASA
Fidel Chapo, ‘Bench’, Around 1990, PIASA