Florin Mitroi, ‘23.XII.1996’, 1996, Art Encounters Foundation