Florin Mitroi, ‘8.VII.1997’, 1997, Art Encounters Foundation