Formento & Formento, ‘YUKA-V, KOSIGAYA, JAPAN’, 2013, Vallarino Fine Art