Francisco Narvaez, ‘Volumen VPC-108’, 1970, Ascaso Gallery