Francisco Ugarte, ‘Horizonte / Horizon 6’, 2013, CURRO