Frank Darius, ‘Untitled V (Botanik)’, 2011, CHOI&LAGER