Frank Stella, ‘Sinjerli Variation I’, 1977, Skinner