Frederick Mershimer, ‘Pylon’, 2001, Stone + Press Gallery