Fujinuma Noboru, ‘Sunshine’, 2015, TAI Modern
Fujinuma Noboru, ‘Sunshine’, 2015, TAI Modern
Fujinuma Noboru, ‘Sunshine’, 2015, TAI Modern