Gao Xiao Yun 高小云, ‘记忆 Memory’, 2017, Art WeMe Contemporary Gallery

About Gao Xiao Yun 高小云