GATS, ‘Eye Shred Infinite’, 2015, Spoke Art
GATS, ‘Eye Shred Infinite’, 2015, Spoke Art