Geng Jianyi, ‘The Reason Why Classic Is (77)’, 2000, ShanghART