George Steinmetz, ‘Adjder Oasis, Algeria.’, 2009, Anastasia Photo