George Steinmetz, ‘Camel caravan, Wadi Mitan, Oman’, 2004, Anastasia Photo