George Steinmetz, ‘Greater flamingoes, Lake Tashk, Iran’, 2003, Anastasia Photo